Zakład Inżynierii Fotonicznej jest jednym z czterech zakładów Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

W Zakładzie Inżynierii Fotonicznej (ZIF) działa, wysoko ceniona na forum międzynarodowym, szkoła naukowa polowej metrologii optycznej   i budowy optycznych systemów pomiarowych  utworzona i kierowana przez profesorów Małgorzatę Kujawińską i Krzysztofa Patorskiego.

Celem działalności naukowo-technicznej ZIF jest opracowywanie nowych metod pomiarów optycznych przeznaczonych do badań obiektów w skali od nano do makro, budowa nowych urządzeń optycznych i fotonicznych i ich wdrażanie we współpracy z przodującymi instytucjami badawczymi i podmiotami komercyjnymi. Działania te obejmują w szczególności:

 

 

 • Opracowywanie nowych metod pomiarowych i bazujących na zjawiskach dyfrakcji, propagacji, interferencji i polaryzacji światła koherentnego i częściowo koherentnego;
 • Opracowywanie nowych metod pomiarowych wykorzystujących światło niekoherentne;
 • Budowa optycznych i fotonicznych systemów pomiarowych, a w szczególności układów interferometrycznych, cyfrowej mikroskopii holograficznej, interferometrii siatkowej, optycznej tomografii dyfrakcyjnej i układów bazujących na jednowiązkowych metodach rekonstrukcji fazy;
 • Budowa optycznych systemów pomiarowych bazujących na metodzie cyfrowej korelacji obrazu, technikach termowizyjnych, światła strukturalnego i „czasu przelotu wiązki”;
 • Opracowywanie scenariuszy akwizycji i analizy danych pozyskanych w w/w systemach, a w szczególności rozwój metod analizy obrazów prążkowych, hologramów cyfrowych, iteracyjnych metod odzyskania fazy oraz algorytmów rekonstrukcji tomograficznej;
 • Budowa nowych szerokokątnych 3D displejów holograficznych z koherentnym i niekoherentnym źródłem światła i rozwój algorytmów do generacji kontentu do tych displeji.

Zapoznaj się z działalnością ZIF!
FILM

Opracowane innowacyjne metody i modele urządzeń wykorzystujących techniki optyczne i fotoniczne są i będą wdrażane w wielu dziedzinach, takich jak:

 • medycyna – do badań fazowych i amplitudowo-fazowych mikroobiektów biologicznych dla poznania ich struktury wewnętrznej i jej zmian w wyniku oddziaływania środkami farmakologicznymi;
 • mechanika eksperymentalna i inżynieria materiałowa– w zastosowaniach do badań pól przemieszczeń i odkształceń oraz amplitudy i fazy drgań w skali mikro i makro (badania materiałów kompozytowych, połączeń technologicznych, elementów konstrukcji…); w kalibracji eksperymentalno-numerycznej modeli MES;
 • przemysł –w lokalnych i globalnych pomiarach i monitorowaniu (detekcji zagrożeń) obiektów budowlanych, części instalacji w przemyśle energetycznym, chemicznym, maszynowym i in.
 • przemysł optyczny i mikrotechnologii (MEMS/MOEMS) – w zastosowaniach wdrazania nowych produktów i kontroli jakości;
 • multimedia – w zastosowaniach edukacyjnych i rozrywkowych zarówno z wykorzystaniem technik przeznaczonych do telewizji 3D jak i rozwiązań wykorzystujących urządzenia mobilne;
 • dziedzictwo kulturowe – w monitorowaniu zmian w obiektach zabytkowych, pod wpływem warunków zewnętrznych i w czasie transportu w celu zapobieżenia degradacji/zniszczeniu tych obiektów.

W Marcu 2013 roku powstał Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej (ang. Virtual Reality Techniques Division). Stworzyła go grupa pracowników, których zainteresowania naukowe znacząco rozszerzyły obszar tematyki, jaką zajmowała się ich macierzysta jednostka, Zakład Inżynierii Fotonicznej.

Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej (ZTRW) tworzy i rozwija nową szkołę naukową związaną z interdyscyplinarnymi badaniami nad technikami rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej.