Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 dla mgr inż. Macieja Wielgusa

Dnia 10.12.2013 roku mgr inż. Maciej Wielgus otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 dla studentów i doktorantów.

Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3.755 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 3.001 wniosków studentów i 754 wnioski doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach:

W dniu 31 października 2012 r. – zgodnie z § 4 ww. rozporządzeń – w celu oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składający się z 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę. W dniu 4 listopada 2013 r. skład Zespołu został uzupełniony i rozszerzony do 36 członków.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny w dniu 5 listopada 2013 r. Zespół uchwalił zasady oceniania wniosków dla studentówdoktorantów.

Po dokonaniu oceny Zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według największej liczby punktów.

Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 6 grudnia 2013 r. Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podjęła decyzję o przyznaniu:

  • 934 stypendiów dla studentów,
  • 84 stypendiów dla doktorantów.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 35,75 pkt – w przypadku studentów i 61 pkt – w przypadku doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.

Do uczelni zostały przekazane wykazy studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra wraz z uzasadnieniem będą wysyłane studentom na adres podany we wniosku.