Adam Styk

dr inż. Adam Styk

Curriculum Vitae

Studia ukończyłem w 2004 roku na Wydziale Mechatroniki specjalizując się w inżynierii fotonicznej. Po zakończeniu studiów magisterskich rozpocząłem dzienne studia doktoranckie. W grudniu 2008 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą algorytmów automatycznej analizy obrazów prążkowych z przesunięciem fazy zastosowanych do wyznaczania rozkładu modulacji. W marcu 2009 roku zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Aktualnie pełnię funkcję Prodziekana ds. Studiów. Czas prywatny spędzam z żoną na poznawaniu ciekawych zakamarków świata.

Interests
- algorytmy automatycznej analizy obrazów prążkowych; - optyczne metody pomiary ruchu harmonicznego elementów mechanicznych; - nowoczesne optyczne systemy pomiarowe wykorzystujące kamery typu Smart-Pixel;
Teaching materials
Achievements
  • Autor i współautor około 40 publikacji i komunikatów konferencyjnych, w tym:1 rozdziału w książce, 9 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 20 referatów i komunikatów konferencyjnych, sprawozdań z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Opracowanie metody przestrzennej dyskretnej zmiany fazy z częstością nośną do przetwarzania obrazów prążkowych opisanych funkcją Bessela J02 i uzyskiwanych w badaniach drgań harmonicznych elementów mechanicznych.
  • Opracowanie metody pomiaru małych drgań (amplituda do 40 nm) elementów typu MEMS w układzie pomiarowym złożonym z macierzy mikro-interferometrów i wykorzystującym kamery typu Smart-Pixel.
  • Opracowanie pierwszej wersji polowego interferometru heterodynowego z detektorem matrycowym typu Smart-Pixel do badania statycznych i dynamicznych elementów mechanicznych typu MEMS.
Functions
Prodziekan ds. Studiów (kadencja 2012-2016)
Publications
Adam Styk

Contact

Phone

+48 22 234 8342

Address

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Room 506