Michał Józwik

dr hab. inż. Michał Józwik

Curriculum Vitae
Studia magisterskie ukończyłem w 1999 roku na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Budowa Przyrządów Optycznych. Następnie rozpocząłem dzienne studia doktoranckie realizowane w ramach umowy "co-tutelle" zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską i Université de Franche-Comté (Besancon, Francja). Studia te ukończyłem w 2004 r. rozprawą na temat opto-numerycznych metod charakteryzacji mikrosystemów, a będąc laureatem stypendium UE Marie Curie Intra-European Fellowship pobyt we Francji przedłużyłem o 2 lata pracując nad połączeniem technologii M(O)EMS i optycznych metod badań. W roku 2006 rozpocząłem pracę w Zakładzie Techniki Optycznej (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska) na stanowisku samodzielnego konstruktora d.s. optyki, gdzie od roku 2007 pracuję na stanowisku adiunkta.
Interests
- technologia elementów optycznych i optoelektronicznych, - technologia, charakteryzacja i zastosowanie mikrosystemów, - optyczne pomiary w mikroskali, - budowa optycznych przyrządów pomiarowych
Teaching materials
Achievements
  • Autor i współautor dwóch rozdziałów w książkach oraz około 50 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych i międzynarodowych materiałach konferencyjnych, w tym:- 14 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych (w czasopismach z listyFiladelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej),- około 36 referatów i komunikatów konferencyjnych.
  • Opracowanie systemu do charakteryzacji kształtu i przemieszczeń pozapłaszczyznowych MEMS/MOEMS w stanie statycznym i dynamicznym- opracowanie wielokanałowego interferometru do badań równoległych MEMS/MOEMS wytworzonych na wspólnym podłożu (międzynarodowy patent w ramach projektu UE "Smart inspection system for High Speer and multifunctional testing of MEMS and MOEMS", 2010) 
  • Nagroda za najlepszy plakat w dziedzinie Applications na podstawie artykułu: „Investigation of ceramic-to-metal  joint properties by hybrid moire interferometry/FEM analysis” przyznana przez Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji „Interferometry ’99”, Pułtusk, 23.10.1999
  • Prezentacja Laserowego Ekstensometru Siatkowego (LES), który powstał w wyniku realizacji projektu celowego KBN przy współpracy trzech ośrodków: Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, Instytutu Technologii i Eksploatacji z Radomia, Akademii Techniczno Rolnej z Bydgoszczy, nagrodzonego brązowym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazków INNOWACJE 2000 dniach 10-13 października 2000 w Gdańsku
  • Nagroda Dziekana Wydziału Mechatroniki za osiągnięcia naukowe, 2001-  I nagroda w konkursie na najlepszy komunikat młodego badacza podczas VII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne za prezentację ustną pracy pt.:”Stanowisko i interferometryczna metoda pomiarów przemieszczeń pozapłaszczyznowych oraz kształtu membran krzemowych”, Rzeszów, 8.06.2002
  • Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem, Warszawa 26.03.2004 r.
Functions
- Pełnomocnik ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów i studiów Angielskojęzycznych na Wydziale Mechatroniki PW - Pełnomocnik Koordynatora ds. Erasmus-Mundus OpSciTech - opiekun Warsztatu Optycznego
Publications
Michał Józwik

Contact

Phone

+48 22 234 8635

Address

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Room 507a