Tomasz Kozacki

dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW

Curriculum Vitae

Jestem absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku ukończyłem studia z wynikiem celującym. W latach  1999 - 2002 pracowałem w USA w Nowym Yorku w firmie „Electro-Optical Sciences” na stanowisku: programista i inżynier optyk. Po powrocie do Polski zostałem przyjęty na studia doktoranckie. W lutym 2004 zostałem zatrudniony w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na stanowisku asystent, a w czerwcu 2005 roku obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną "Wpływ stopnia koherencji promieniowania na proces rejestracji i rekonstrukcji obrazów w holografii cyfrowej". Po obronieniu pracy doktorskiej w roku 2005 zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 2013 ukończyłem pracę habilitacyjną z wyróżnieniem na temat „Metody dyfrakcyjne w wysokoaperturowej holografii cyfrowej”.

Interests
- modelowanie pola optycznego, - analizy dyfrakcyjne urządzeń i elementów mikrooptyki, - pomiary optyczne w mikroskali, - holografia cyfrowa i wyświetlacze holograficzne
Teaching materials
Achievements
  • Współautor jednego rozdziału w książce Wiley i ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych międzynarodowych i w materiałach konferencyjnych, w tym:- ponad dwudziestu artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej),
  • Budowa wyświetlacza holograficznego,- Opracowanie metod rekonstrukcji kształtu z mikroelementów wysokoaperturowych,- Opracowanie metod propagacji wysokoaperturowego pola optycznego,
  • Opracowanie metod rekonstrukcji tomograficznej
  • Nagroda 3-go stopnia w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 1998/99 z dziedziny optoelektroniki,- stypendysta Fundacji Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego M. Kujawińskiej (2003),- wyróżnienie pracy habilitacyjnej, Warszawa 27.02.2013 r.
Functions
- Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej Studiów Magisterskich 
Publications
Tomasz Kozacki

Contact

Phone

+48 22 234 85 18

Address

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Room 513