NCN OPUS (Zakończony)

Projekt ma dwa zasadnicze cele związane z optoelektronicznymi systemami pomiarowymi wykorzystywanymi w badaniach dynamicznych obiektów mechanicznych. Pierwszym z nich jest algorytmizacja, badanie i porównanie dokładności grupy metod automatycznej analizy obrazów prążkowych wykorzystanych do przetwarzania obrazów, w których rozkład intensywności opisywany jest funkcją inną niż funkcja harmoniczna. Przykładem tego typu obrazów są rozkłady prążkowe opisywane funkcją Bessela zerowego rzędu pierwszego rodzaju Jo. Obrazy tego typu otrzymywane są np. w pomiarach drgań rezonansowych obiektów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych metodami optycznymi (głównie interferencyjnymi z uśrednianiem w czasie). Przetwarzanie wyznaczonego besselogramu, w celu odzyskania informacji zakodowanej w jego argumencie, jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na nieperiodyczność oraz różnowartościowość funkcji. Przeprowadzone w ramach projektu prace mają na celu zbadanie czy możliwe jest (i z jaką dokładnością) odtworzenia ilościowej informacji z obrazów interferencyjnych opisywanych funkcją Bessela Jo.

Drugim zasadniczym celem projektu jest analiza możliwości zastosowania (w zakres prac wchodzi również budowa stanowiska pomiarowego) nowoczesnej kamery typu Smart-Pixel w polowym interferometrze heterodynowym do badania obiektów dynamicznych (np. drgań rezonansowych mikrourządzeń typu MEMS). Dotychczas interferometry heterodynowe były układami pomiarowymi przy pomocy których przeprowadzano pomiary tylko w jednym punkcie pomiarowym. W celu pomiaru obiektu w całym polu wymagane było konstruowanie specjalnych systemów skanujących. Zastosowania kamery typu Smart-Pixel (z demodulatorami I/Q w każdym pixelu) pozwoli na budowę układu interferometru heterodynowego bez konieczności budowy dodatkowych systemów skanujących. [więcej]

projekt