Stypendia Centrum Studiów Zaawansowanych przyznane doktorantom Zakładu Inżynierii Fotonicznej!

mgr inż. Grzegorz Finke, mgr inż. Maciej Karaszewski, mgr inż. Kamil Liżewski, mgr inż. Maciej Trusiak oraz mgr inż. Maciej WIelgus otrzymali Stypendia Centrum Studiów Zaawansowanych PW!

Studenci Studiów Doktoranckich w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej, otrzymali 24 miesięczne naukowe stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Stypendia udzielane są doktorantom wyróżniającym się na polu naukowo-badawczym, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki. Stypendia CAS/27/POKL były przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w Politechnice Warszawskiej, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki i dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny brana była pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych oraz potencjał rozwojowy. Pod uwagę wzięte zostały również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójności programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej. Stypendia otrzymało 35 spośród 175 doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy się o nie ubiegali. Stypendium to udzielone zostało w wyniku realizacji projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.