Julianna Winnik (Kostencka)

mgr inż. Julianna Winnik

Skrócony życiorys
W roku 2012 ukończyłam studia magisterskie na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (PW) w specjalności Inżynieria Fotoniczna. Obecnie jestem uczestniczką studiów doktoranckich w języku angielskim ‘Optics in Science and Engineering’ prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej, Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, PW. Temat realizowanej przeze mnie rozprawy doktorskiej to: „Holograficzne metody rekonstrukcji kształtu i rozkładu współczynnika załamania trójwymiarowych przedmiotów w mikroskali”. Od roku 2011 jestem beneficjentką stypendium z projektu 3D Phase: „Phase microscopy and tomography – new approach to 3D measurements of biological and technological structures” finansowanego z programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Zainteresowania naukowe
  • cyfrowa holografia mikroskopowa, pomiar topografii, algorytmy lokalizacji płaszczyzny obrazu,
  • optyczna tomografia dyfrakcyjna, pomiar trójwymiarowego współczynnika załamania.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
  • Autorka i współautorka 11 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym 10 z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej) oraz 8 materiałów pokonferencyjnych,
  • Stypendium indywidualne programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie im. prof. A. Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki.
Pełnione funkcje
Publikacje
Julianna Kostencka

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 35

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 507a