Maciej Trusiak

dr inż. Maciej Trusiak

Skrócony życiorys

Studia magisterskie ukończyłem na Wydziale Mechatroniki PW w 2012 roku specjalizując się w inżynierii fotonicznej. W październiku 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki PW w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Stopień doktora inżyniera uzyskałem w czerwcu 2017 roku broniąc z wyróżnieniem dysertację nt. „Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru”. W Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej byłem zatrudniony na stanowisku samodzielnego referenta naukowo badawczego (2015-2016 kierownik projektu Preludium NCN) i asystenta (2016-2017) a od października 2017 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego. Zrealizowałem kilkumiesięczne międzynarodowe wyjazdy studyjne i prowadziłem badania naukowe w Xi’ian Jiaotong University (Chiny, 2013), Universitat de Valencia (Hiszpania, 2015 i 2017) i Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania, 2016).

Zainteresowania naukowe
 • interferometria i polowe pomiary optyczne,
 • nowoczesne metody przetwarzania i analizy sygnału/obrazu w tym obrazów prążkowych i dyfrakcyjnych na potrzeby metrologii optycznej (interferogramów, specklogramów, moiregramów i oświetlenia strukturalnego),
 • dekompozycja modów empirycznych i transformacja Hilberta,
 • mikroskopia interferencyjna do ilościowego badania obiektów fazowych,
 • techniki mory i zjawisko samoobrazowania struktur okresowych,
 • interferometria z uśrednianiem w czasie do pomiarów obiektów drgających,
 • mikroskopia bezsoczewkowa i obrazowanie obliczeniowe.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
 • Współautor jednego rozdziału w książce Springer Nature i 40 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych międzynarodowych i w materiałach konferencyjnych, w tym: 19 artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej,
 • Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej w ramach programu START 2014 i 2015,
 • Stypendium Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe (2014) oraz Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015),
 • Stypendysta Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2012-2014, stypendium wyjazdowe i stacjonarne),
 • Dwie nagrody zespołowe pierwszego stopnia Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 i 2015-2017,
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla laureata konkursu "Diamentowy Grant" za projekt pod nazwą "Rozwój metody szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych" (kierownik projektu zrealizowanego w latach 2012-2015 na IMiF PW),
 • Kierownik projektów badawczych: „Numerycznie zaawansowana demodulacja fazy i amplitudy na potrzeby interferencyjnej mikroskopii optycznej z elementami tomografii,” projekt z programu Opus Narodowego Centrum Nauki, nr umowy: UMO-2017/25/B/ST7/02049, 19.01.2018-18.01.2021; „Rozwój metody transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby metrologii optycznej,” projekt z programu Preludium Narodowego Centrum Nauki, nr umowy: UMO-2014/15/N/ST7/04881, 10.08.2015-09.08.2017; „Rozwój metody szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych,” projekt z programu Diamentowy Grant MNiSW, nr decyzji: 0007/DIA/2012/41, 23.05.2012-22.05.2015,
 • Wdrożenie: udział w opracowaniu modułu analizy obrazów prążkowych wspomagającego interferometr z dyfrakcyjnie generowaną wiązką odniesienia D7 estońskiej firmy Difrotec, współpraca w ramach projektu ACTPHAST (7 PR UE) kierowanego przez prof. M. Kujawińską,
 • Trzy nagrody stowarzyszenia Optical Society of America dla uznanych recenzentów (2015, 2016 i 2017),
 • Nagroda I stopnia dla laureata XXI Konkursu im. prof. Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie optoelektroniki organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (2012),
 • III nagroda w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec (na najlepsze prace doktorskie, 2018),
 • Wyróżnienie pracy doktorskiej, Warszawa 27.06.2017,
 • Nagroda "Runner-up" w międzynarodowym konkursie Young Stress Analyst zorganizowanym przez British Society for Strain Measurement w Cambridge (2014),
 • Wykład plenarny i dwa wykłady zaproszone na ważnych międzynarodowych konferencjach optycznych.
Pełnione funkcje
 • Kierownik projektów MNiSW (Diamentowy Grant) i NCN (Preludium i Opus),
 • Członek Editorial Board czasopisma JPhys Photonics (IOP),
 • Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej Studiów Magisterskich,
 • Opiekun praktyk przeddyplomowych studiów inżynierskich na specjalności Inżynieria Fotoniczna,
 • Promotor i recenzent prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Publikacje
ZIF00152

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 86 37

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 110