Małgorzata Kujawińska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

 

Skrócony życiorys

Studia magisterskie ukończyłam w 1976 roku na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej specjalizując się w konstrukcji i budowie przyrządów optycznych. Po zakończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako asystent w Instytucie Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW.W 1982r. uzyskałam stopień doktora, a w 1991 stopień doktora habilitowanego  nauk technicznych, w 1997r został mi nadany tytuł profesora. W latach 1987-1989 przebywałam na stypendium British Council i kontrakcie w National Physical Laboratory (Wielka Brytania). W Politechnice Warszawskiej byłam zatrudniona na stanowiskach: adiunkta (1982-1997) i profesora (od 1997 roku do chwili obecnej, od 2004 roku na stanowisku profesora zwyczajnego). Mam męża Pawła, córkę Annę i syna Jacka.

Zainteresowania naukowe
 • optyczne metody badań i kontroli,
 • budowa optycznych i fotonicznych systemów pomiarowych (mikroskopia fazowa interferometria siatkowa, displeje holograficzne),
 • optyczna i cyfrowa holografia i interferometria holograficzna,
 • tomografia dyfrakcyjna,
 • teoria i zastosowania systemów światła strukturalnego i cyfrowej korelacji obrazów,
 • przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, obrazów prążkowych i speklogramów,
 • opto-numeryczne metody analizy obiektów inżynierskich,
 • zastosowania optyki i fotoniki w przemyśle, medycynie i  technikach multimedialnych.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
 • Autor i współautor około 450  publikacji i komunikatów konferencyjnych, w tym: 2 monografii i 11 rozdziałów w monografiach, 110 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (większość z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej), około 300 referatów i komunikatów konferencyjnych,
 • Teoria i zastosowania hologramów optycznych, syntetycznych i wieloekspozycyjnych.Holografia tęczowa z rozszerzonym polem widzenia. Zautomatyzowane metody analizy obrazów prążkowych (czasowa i przestrzenna metoda przesunięcia fazy, metoda przesunięcia fazy z częstością nośną, metoda transformaty Fouriera.- Wielokanałowe systemy interferometrii holograficznej, plamkowej i siatkowej z automatyczna analizą obrazu.- Interferometria siatkowa z oświetleniem koherentnym i mikroekstensometria siatkowa,- Kompaktowe, falowodowe układy interferometrów siatkowych sprzężonych z maszyna wytrzymałościową lub obiektem.- Hybrydowe opto-numeryczne metody badań materiałów kompozytowych.- Badania naprężeń resztkowych w szynach kolejowych i spawach;- Standaryzacja polowych, optycznych metod pomiaru odkształceń.- 3D i 4D metody pomiaru kształtu i deformacji obiektów inżynierskich i biologicznych. - Multimedialne zastosowania systemów rejestracji obiektów 3D i 4D.- Cyfrowa holografia i jej zastosowania do obrazowania obiektów trójwymiarowych, displeji holograficznych i telewizji holograficznej.- Cyfrowa interferometria holograficzna do pomiaru przemieszczeń i kształtu, budowa kompaktowych kamer holograficznych.- Interferometria i holografia aktywna – budowa aktywnych interferometrów i aktywnych kamer holograficznych z projektowana wiązką referencyjną.- Systemy interferencyjne do równoległych, wielokanałowych pomiarów MEMS/MOEMS na waflu krzemowym.- Tomografia interferencyjna, holograficzna i elastooptyczna w zastosowaniach do makroobiektów inżynierskich i biologicznych.- Rozwój i zastosowania cyfrowej korelacji obrazu do badania i monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich i dzieł sztuki,
 • 5 nagród Ministra za osiągnięcia naukowe16 nagród JM Rektora PW w tym 10 za osiągnięcia naukowe i 6 nagród JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne;Złoty Krzyż Zasługi (1999); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004);Medal Politechniki Warszawskiej (2007);Fellow of SPIE (The International Society for Optical Engineering, USA (1997);Honorowe członkostwo międzynarodowego  Stowarzyszenia  “Rycerzy Holografii (2000);Innowator Roku I złoty medal im. M. Skłodowskiej -Curie (2001);Prestiżowy grant Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz (2001-2004);Nagroda Rady Dyrektorów SPIE  (2010);Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego im. Prof. M. Pluty (2012);SPIE 2013 Chandra S. Vikram Award in Optical Metrology (2013);Członek Komitetów Redakcyjnych i Naukowych czasopism o zasięgu międzynarodowym: Industrial Metrology (1990-1993),  Journal of Modern Optics (1990-1996), Optoelectronics Review (1993-1999), Optomechatronics (2006 – obecnie), Optica Applicata (2002-present), Holography and Speckle (2005- present), Optomechatronics” (2006-present), Photonics Letter of Poland (2010-present), Advanced Optical Technologies (2011-present).
Pełnione funkcje
 • Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydz. Mechatroniki PW, 1993-1999,
 • Prodziekan ds. nauki , Wydział Mechatroniki  PW, 1998-2002,
 • Członek Senatu PW, 2008-obecnie,
 • Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Transferu Technologii na PW, 2006-2007,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Kadr, PW, 2008-2012,
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Strategii PW, 2010-2012,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą, PW, 2004-2012,
 • Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą, PW, 2012-obecnie,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Nauki, PW, 2012-obecnie,
 • Członek Rady Naukowej Szkoły Mechaniki i Mechatroniki PW, Warszawa, 2011-obecnie,
 • Członek Rady Naukowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW; 2013-obecnie,
 • Kierownik Erasmus Mundus Master „OpSciTech”; 2007-obecnie,
 • Vice-Prezydent Europejskiej Platformy Technologicznej Platform Photonics21, 2005- obecnie,
 • Vice- Prezydent ICO- the Int. Commission for Optics, 2002-obecnie,
 • Prezydent SPIE- the Int. Society for Optical Eng., USA, 2005,
 • Dyrektor w Radzie Dyrektorów SPIE, USA, 1992-1995, 1999-2006,
 • Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki PW , 1997-06.2019.
Publikacje
Kujawińska Małgorzata 2

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 84 89

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 515