Tomasz Kozacki

prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki

Skrócony życiorys

Jestem absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku ukończyłem studia z wynikiem celującym. W latach  1999 - 2002 pracowałem w USA w Nowym Yorku w firmie „Electro-Optical Sciences” na stanowisku: programista i inżynier optyk. Po powrocie do Polski zostałem przyjęty na studia doktoranckie. W lutym 2004 zostałem zatrudniony w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na stanowisku asystent, a w czerwcu 2005 roku obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną "Wpływ stopnia koherencji promieniowania na proces rejestracji i rekonstrukcji obrazów w holografii cyfrowej". Po obronieniu pracy doktorskiej w roku 2005 zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 2013 ukończyłem pracę habilitacyjną z wyróżnieniem na temat „Metody dyfrakcyjne w wysokoaperturowej holografii cyfrowej”.

Zainteresowania naukowe
 • modelowanie pola optycznego,
 • analizy dyfrakcyjne urządzeń i elementów mikrooptyki,
 • pomiary optyczne w mikroskali,
 • holografia cyfrowa i wyświetlacze holograficzne.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
 • Współautor jednego rozdziału w książce Wiley i ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych międzynarodowych i w materiałach konferencyjnych, w tym: ponad dwudziestu artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej,
 • Budowa wyświetlacza holograficznego,
 • Opracowanie metod rekonstrukcji kształtu z mikroelementów wysokoaperturowych,
 • Opracowanie metod propagacji wysokoaperturowego pola optycznego,
 • Opracowanie metod rekonstrukcji tomograficznej,
 • Nagroda 3-go stopnia w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 1998/99 z dziedziny optoelektroniki,
 • Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego M. Kujawińskiej (2003),
 • Wyróżnienie pracy habilitacyjnej, Warszawa 27.02.2013 r.
Pełnione funkcje
 • Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej Studiów Magisterskich.
Publikacje
Tomasz Kozacki

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 85 18

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 513