Weronika Finke

mgr inż. Weronika Finke

Skrócony życiorys

W 2004 roku rozpoczęłam studia dzienne na Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Na trzecim roku studiów wybrałam specjalność Inżynieria Fotoniczna i w latach 2008-2011, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej, brałam udział w realizacji międzynarodowego projektu "REAL 3D - Digital holography for 3D and 4D real-world objects' capture, processing, and display" finansowanego z 7 Programu Ramowego EU.  W 2011 roku złożyłam pracę magisterską nt.„Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych obiektów rozpraszających z wykorzystaniem zestawu przestrzennych modulatorów światła", realizowaną pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kujawińskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymałam tytuł magistra inżyniera z wynikiem bardzo dobrym. W lutym 2012 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tematem mojego przewodu doktorskiego jest "System barwnego, holograficznego wyświetlacza 3D o poszerzonym kącie pola widzenia".

Zainteresowania naukowe
 • szerokokątne holograficzne wyświetlacze 3D,
 • rejestracja wysokorozdzielczych hologramów,
 • cyfrowa holografia barwna,
 • interferometria holograficzna,
 • zastosowania optyki i fotoniki.
Materiały do zajęć
Osiągnięcia
 • Autor i współautor w 6 publikacji w czasopismach recenzowanych oraz 4 komunikatów pokonferencyjnych,
 • Członek zespołu badawczego w 4 projektach naukowo-badawczych w zakresie holografii cyfrowej,
 • Naukowe Stypendium Wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2-miesięczny staż w Seoul National University pod opieką prof. Byoungho Lee),
 • II miejsce w konkursie na wygłoszenie najlepszego referatu podczas X Warsztatów Naukowych Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej,
 • Nagroda III Stopnia w XX Konkursie PKOpto im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki (2011).
Pełnione funkcje
 • Członek zespołu badawczego, projekt „Giga-KOREA Project: Research on Hologram Generation and Common Hologram Data Format” (Rząd Korei Południowej), od 04.2014,
 • Członek zespołu badawczego, projekt „Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne” (NCN, Maestro), od 04.2012,
 • Członek zespołu badawczego, projekt „Budowa szerokokątnego systemu wyświetlacza holograficznego wykorzystującego przestrzenne modulatory  światła”(NCN, Preludium),2011-12.2013,
 • Członek zespołu badawczego, projekt „REAL3D: Digital holography for 3D and 4D real-world objects capture, processing and display” (7PR, EU), 2008 - 04.2011,
 • Sekretarz Studenckiego Oddziału SPIE, 2008,
 • V-ce Przewodniczący Studenckiego Oddziału SPIE, 2009,
 • Przewodniczący Studenckiego Oddziału SPIE, 2010,
 • Delegat do Rady Kół Naukowych PW, 2008-2011.
Publikacje
 
Weronika Zaperty

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 234 84 42

Adres

Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
ul. Św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
Pokój 18